Enter Title

HUSORDENSREGLER FOR NARDOSLETTA BORETTSLAG
Vedtatt på generalforsamlingen mai 2012


VELKOMMEN!
Et godt bomiljø avhenger i første rekke av beboernes egen evne til å omgås medmennesker og til å
vise hensyn og omtanke under forskjellige forhold.
I noen sammenhenger er det likevel nødvendig med felles regler, og derfor er disse generelle
reglene for ro og orden laget.

ANSVAR - OMFANG
Reglene for ro og orden gjelder for alle som oppholder seg i boligselskapet. Hver enkelt eier er
ansvarlig for at egne husstandsmedlemmer, besøkende og eventuelle leietakere gjøres kjent med
reglene og overholder disse.
Noen boligselskap har i tillegg til de generelle reglene for ro og orden særskilte regler for parkering,
dyrehold, rengjøring og andre forhold. Der gjelder tilleggsreglene på samme måte som de
generelle reglene for ro og orden, jfr. vedtektene. Boligselskapets styre eller TOBB kan gi nærmere
opplysning om dette, eller andre forhold som ikke framgår av reglene.

FELLESANLEGG - LEKEPLASSER - DYREHOLD - PARKERING
Ta godt vare på grøntanlegg, beplantninger og andre fellesanlegg. Skader påfører selskapet - og
dermed beboerne - unødvendige utgifter.

Bruk ikke barnas lekeområder til andre aktiviteter. La heller ikke firbente venner gjøre fra seg der.
Eiere som har fått tillatelse til å holde husdyr, må sørge for å ha full kontroll over dyret til enhver
tid, og påse at dyret ikke sjenerer noen eller etterlater ekskrementer på boligselskapets område.
Forbud mot enkelte typer husdyr må respekteres. Det må søkes om dyrehold.

Nardosletta Borettslag har bestemte områder for kjøring og parkering av motorkjøretøy og
tilhengere. Disse plassene er som regel godt skiltet og skal benyttes.
Kjøring og parkering på gårdsplasser, gang- og sykkelveier, foran inngangspartier, på fortau og foran
avfallscontainere er ikke tillatt, bortsett fra under nødvendig bringetjeneste. Parkering på plen
fører til erstatningsansvar og borttauing.

Uansett parkering av kjøretøy skal det alltid parkeres på asfalt, aldri på annet underlag.
Sesongmessige variasjoner i parkeringsforhold kan forekomme, dette på grunn av snørydding,
deponi for snø, etc. Dette vil være skiltet.

Parkering er tillatt kun på anviste plasser. Dersom borettslaget har inngått avtale om privatrettslig
parkeringshåndheving vil regler klart fremgå av skilting.

Andre brudd på parkeringsbestemmelsene kan føre til borttauing for eiers regning.
For å sikre parkeringsplasser nok til alle, må de som er tildelt garasje eller egen parkeringsplass
benytte disse. Respekter skiltingen, som for eksempel motorvarmerplass som tilhører en
andelseier. Unødig tomgangskjøring skader miljøet, unngå det!

Kjøretøy som hensettes over flere måneder og tydelig ikke er i bruk vil kunne fjernes. Dette er
typisk vrak uten skilter og/eller stjålne kjøretøy. Vaktmester vil etter beste evne forsøke å spore opp eier før fjerning iverksettes. Ved spesielle situasjoner som krever hensetting av kjøretøy over
noe tid, meld fra til vaktmester.

Angående garasjer: Av tekniske årsaker (tilgang til strøm, inspeksjon av elektrisk anlegg feks ved
overbelastning (typisk kupevarmere), vedlikehold av feks garasjeport, mv.) må vaktmester uten
foregående varsling ha tilgang til garasje.

RENHOLD AV FELLESAREALER
Dersom turnusliste for renhold av trapper, ganger og boder eksisterer, skal den følges. Følg særskilt
liste og instruks for felles vaske- og tørkeutstyr dersom slike ordninger finnes.
Brukere av vaskerom plikter å holde rommet ryddig og rent. Dette innbefatter rensing av filtere
etter bruk for vaskemaskin og tørketrommel, samt fjerning av utsølt vaskepulver/tøymykner etc.

KILDESORTERING - AVFALL
Restavfall, papp og papir, plastemballasje og spesialavfall sorteres etter sorteringsliste og kastes i
borettslagets avfallscontainere.
Returpunkter for tekstiler/sko, glass/metall, papp/papir og spesialavfall finnes i nabolaget.
Medisiner og brukte sprøyter leveres på apotek.
Brukte elektriske artikler skal leveres direkte til forhandler.

Dersom avfallscontainere er fulle, skal avfall under ingen omstendighet gjensettes ved siden av
container. Dette fordi renholdsverket ikke tar med seg løst avfall, kun det som befinner seg inne i
container.
Hensatt matavfall tiltrekker seg skadedyr, dette medfører utgifter og ulempe.
Dersom container er full, gå videre til neste container på borettslagets område og legg avfallet i
denne.
Andelseier som hensetter avfall vil bli fakturert for medgått oppryddingstid, minimum 1 time.

MATING AV FUGLER
Mating av fugler eventuelt andre dyr, og matrester som etterlates utendørs, kan trekke rotter og
mus til husene.

RO OG ORDEN
Unngå unødig støy i leilighet, trapper og ganger i huset eller utenfor naboenes vinduer og
balkonger. Sang og musikkundervisning e.a. virksomhet som kan være til sjenanse for naboene, kan
bare drives dersom boligselskapets styre og naboene har samtykket.

Aktivitet som medfører sjenerende støy skal ikke foregå søndager og helligdager. Heller ikke
mellom kl 2200 og 0700 på hverdager.

Bråkete oppussingarbeid går vanligvis enklere dersom du informerer dine naboer i forkant.

Lås alltid dørene til loft og kjeller. Hovedinngangsdørene skal være låst etter kl 2200.

Dører  og vinduer (ytterdør/vinduer fellesareal) skal være lukket til enhver tid og sesong.

Rist ikke tøy eller gulvmatter fra balkonger eller vinduer, i trapper eller ganger. Heng heller ikke ut
klær på felles tørkestativ søn-, høytids- eller helligdager.

Under verandaen på bakkeplan skal det være fritt for gjenstander.

Barnevogner, sykler, ski, redskaper o.l. skal ikke oppbevares i trapperom og oppganger. Det finnes
som regel egne rom beregnet for slikt utstyr. Egne boder kan også benyttes. Etterlat ikke utstyr
som ikke er i bruk, eller skal kastes, i fellesrommene.
Ved særskilte tilfeller må gjenstanden merkes med navn og tlf.nr., eller vaktmester informeres.

Ved eventuell lagring av motorisert kjøretøy i kjellere i åttemannsboliger - ta hensyn til brannfare
og eventuelt olje/drivstoffsøl samt eksoslukt/annen lukt, og ikke minst støy inne i/ved huset.

BRUK AV LEILIGHETEN
Hold avtrekksventiler på kjøkken, bad og toalett åpne for å unngå at det oppstår kondensskader
eller muggdannelse i leiligheten.
Påse at leiligheten er tilstrekkelig oppvarmet ved fravær, flytting e.l. i den kalde årstid, slik at vann-
og avløpsrør ikke blir frostskadet. Dette er nødvendig også for at dine naboer i huset ikke skal få
skader hos seg.

Bruksoverlating av leilighet og garasje er ikke tillatt uten borettslagets samtykke. Send først søknad
til styret i borettslaget. La aldri eventuell ’leietaker’ flytte inn før bruksoverlatingen er godkjent.

Ikke ta hull på yttervegg, eller sett opp markiser, terrasser, plattinger, levegger, varmepumper,
parabolantenner e.l. før styret har samtykket etter skriftlig søknad. Ikke godkjente endringer kan
kreves satt tilbake til original tilstand.

Vær oppmerksom på at blomsterkasser normalt skal festes på innsiden av rekkverket på balkong.
Slik unngår man farlige situasjoner dersom blomsterkasser faller ned og treffer noen. Ta hensyn
ved vanning av blomster fra 2. etg. Planter/jordavfall skal ikke kastes på plenen.

Vær forsiktig så det ikke oppstår brann. Bruk aldri åpen ild; fyrstikker eller lighter i kjeller- eller
loftsboder.

FORBUD MOT PARABOLANTENNER
Det er vedtatt forbud mot montering av parabolantenner i borettslaget.

VASKERIER OG TØRKEPLASSER
For bruk av vaskerier, vaskemaskiner og tørketromler gjelder regelen om nattero. For bruk av
maskiner finnes bruksanvisning i vaskerom.
Tørkeplassen skal bare brukes til tørking av vasketøy og til lufting. Utendørs felles tørkestativ må
ikke brukes på søn- og helligdager og heller ikke på offentlige høytidsdager. Banking av gulvtepper
og matter må bare foregå på steder hvor det ikke kan sjenere noen.
Klær som henges til tørk på loftet i 8-manns-boligene må sentrifugeres før opphenging, for å unngå
at det drypper vann ned på gulvet, som trenger inn i treverket og på sikt ødelegger gulvet.
Brukere av vaskerom plikter å holde rommet ryddig og rent. Dette innbefatter rensing av filtere
etter bruk for vaskemaskin og tørketrommel, samt fjerning av utsølt pulver/væske.
Bruk av borettslagets vaskerom er forbeholdt beboere, det skal altså ikke vaskes for
utenforstående.

BADEROM, WC, KRANER OG LEDNINGER
Eieren er ansvarlig for uforsvarlig omgang med vann og elektrisitet. I toalettet må det bare brukes
toalettpapir. Uvedkommende ting må ikke kastes i toalettet. Det kan føre til at avløpet går tett og at eieren får omkostninger med å stake opp. Andelseieren er ansvarlig for at det elektriske inne i
leiligheten er i orden og utført etter gjeldende regler.

VEGGDYRSKONTROLL, RÅTE/SOPPSKADER
Andelseieren må straks melde fra til borettslaget hvis det merkes veggdyr, kakerlakk e.l. i
leiligheten. Hvis det påvises veggdyr i en leilighet må andelseieren for egen regning sørge for
desinfeksjon. Dersom andelseieren ikke foretar seg det nødvendige har borettslaget anledning til å
få satt desinfeksjonen i verk for andelseierens regning.
Ved råte/soppskader og liknende – meld fra til vaktmester dersom du er i tvil hvor problemet har
sin opprinnelse og/eller om fellesskapets eiendom er i fare.

DØR, VINDU OG LÅS
Ved problemer med vinduer, dører og dørlåser, underrett vaktmesteren før større skader oppstår.
Eks; dørlås som ”fusker” og til slutt går i vranglås.

Andelseier har ikke anledning til å bytte låssylinder/låsesystem på leilighetens ytterdør etter eget
forgodtbefinnende. Låser er fellesskapets eiendom. Borettslaget benytter systemlåser som sikrer
tilgang til leiligheten dersom nødsituasjon skulle oppstå (branntilløp, vannlekkasje, anmodning fra
politi, etc.) ref. tidligere generalforsamlingsvedtak.

GRILLING
Grilling på balkong skal foregå med enten elektrisk eller gassgrill. Vær varsom, vis hensyn, unngå
forsøpling.

OBSERVERING AV SKADER OSV.
Hvis du som andelseier har observert en skade, lekkasje, farlig gods, branntilløp osv. vær snar med
å melde ifra til riktig instans samt vaktmester slik at mottiltak kan iverksettes.
Enhver ekstrakostnad for borettslaget vil belaste andelseierne som er borettslaget. Derfor bør vi
være tidlig ute for å hindre store skader.

PLIKTER - MISLIGHOLD
Disse reglene er laget som retningslinjer for å holde ro og orden i boligselskapet, og for at alle
innen fellesskapet skal ta hensyn til hverandre og trives der. Reglene skal således ikke legge
unødige plikter på beboerne. Noen plikter er likevel nødvendige for å sikre et bomiljø som de fleste
vil være tilfreds med. Alle beboerne må derfor sette seg inn i og følge reglene for ro og orden.
Andelseiers brudd på forpliktelser overfor boligselskapet utgjør mislighold. Ved vesentlig
mislighold, og etter advarsel fra boligselskapet, kan boligselskapet pålegge eieren å selge boligen.


Trondheim, mai 2012
NARDOSLETTA BORETTSLAG